Тема розробки майбутньої стратегії розвитку МТФ — дуже недооцінена, власники та спеціалісти занурені в оперативну роботу та не приділяють достатньо уваги належному плануванню. Без якого ,“по приборах”, рухатись звичайно можна, але доведеться постійно гасити пожежі та боротись із вітровими мельницями, часто для вирішення одних і тих же питань, по колу. Тему розкриває Олександр Назарко, генеральний директор Global Agro Finance.

«Майбутня стратегія розвитку МТФ» —  план або напрямок дій, які приймаються для досягнення поставленої мети або візії у майбутньому. Це комплексна програма, яка визначає основні цілі, завдання, стратегічні напрями та механізми розвитку організації, компанії або будь-якого іншого підприємства. Майбутня стратегія розвитку може включати в себе аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, визначення конкурентних переваг, розробку маркетингових та фінансових стратегій, а також механізми контролю та відстеження результатів. Вона спрямована на забезпечення стійкого та успішного розвитку організації у майбутньому.


Так чи інакше — стратегія має бути визначеною та донесеною до всіх, аби нею перейнялись всі, хто залучений в процесі її досягнення.


Бачення власника:
Аналіз ролі власника у визначенні стратегії розвитку полягає в тому, що власник виступає як ключовий фігурант у процесі прийняття стратегічних рішень. Він забезпечує визначення мети та візії підприємства, враховує свої особисті цілі та інтереси, а також приймає фінансові, організаційні та стратегічні рішення, що впливають на подальший розвиток бізнесу. Власник здатен забезпечити ресурси для впровадження стратегії, визначити пріоритети і напрямки розвитку, а також забезпечити підтримку з боку персоналу та інших зацікавлених сторін. Таким чином, власник відіграє важливу роль у формуванні та реалізації стратегії розвитку підприємства.

Переваги візії власника включають:

 • Ясність цілей: Власник зазвичай має чітку уяву про те, куди він хоче підвести своє підприємство, що забезпечує ясність у стратегічному плануванні.
 • Внутрішні мотиватори: Власник, який ідентифікується з власною візією, може бути сильним мотиватором для себе та персоналу, що сприяє досягненню цілей.
 • Швидке прийняття рішень: Власник може швидко реагувати на зміни в оточенні та внести корективи до стратегії, оскільки не потрібно здійснювати довгі процедури узгодження.

Недоліки візії власника включають:

 • Обмежений огляд: Власник може бути схильний до обмеженого огляду альтернативних шляхів розвитку, що може призвести до пропуску можливих можливостей або загроз.
 • Особисті пристрасті: Власник може впроваджувати стратегію, яка відображає його особисті цінності або переконання, а не завжди найбільш ефективний для бізнесу варіант.
 • Відсутність консенсусу: Якщо власник виступає в якості єдиного приймача рішень, це може викликати конфлікти або неприйняття іншими членами команди.

Участь персоналу:

 • Роль персоналу у формуванні стратегії розвитку полягає в їхній участі у процесі прийняття стратегічних рішень. Персонал може надавати цінні відгуки, інсайти та ідеї щодо того, як покращити діяльність підприємства та досягти поставлених цілей.
 • Механізми залучення персоналу до процесу стратегічного планування можуть включати проведення фокус-груп, опитування співробітників, проведення робочих груп з аналізу сильних та слабких сторін підприємства, а також створення спеціальних комітетів чи рад.
 • Переваги колективного визначення стратегії включають більш широкий огляд альтернативних шляхів розвитку, більшу кількість ідей та перспектив, підвищення мотивації персоналу, оскільки вони відчувають свою важливу роль у процесі прийняття рішень, а також підвищення рівня прийняття та виконання стратегії завдяки більшому рівню залученості співробітників.

Порівняльний аналіз:
Візія власника:

Переваги:

 • Швидке прийняття рішень: Власник може швидко реагувати на зміни та вносити корективи до стратегії.
 • Ясність цілей: Власник зазвичай має чітку уяву про мету та візію підприємства.

Недоліки:

 • Обмежений огляд: Власник може упустити альтернативні шляхи розвитку.
 • Особисті пристрасті: Власник може впроваджувати стратегію, яка відображає його особисті цінності, а не завжди оптимальну для бізнесу.

Участь персоналу:

 Переваги:

 • Більш широкий огляд альтернатив: Персонал може принести різноманітні ідеї та інсайти, що розширює горизонти стратегічного планування.
 • Підвищення мотивації: Участь у процесі прийняття рішень підвищує відчуття відповідальності та залученості персоналу.

 Недоліки:

 • Можлива втрата ефективності: Велика кількість думок може призвести до ускладнення процесу прийняття рішень та втрати швидкості відгуку на зміни.
 • Недостатня експертиза: Деякі співробітники можуть не мати необхідних знань або досвіду для ефективної участі у стратегічному плануванні.

Ситуації, коли кожен з підходів може бути ефективним:

 • Візія власника може бути ефективною в умовах, коли необхідно швидко реагувати на ринкові зміни або у кризових ситуаціях.
 • Участь персоналу може бути важливою в умовах стабільного розвитку компанії, коли важливо мати широкий огляд альтернатив та мобілізувати ресурси та підтримку всіх співробітників.

Висновки:
        Підсумки порівняльного аналізу:

 1. Визначення стратегії розвитку може бути ефективним як через візію власника, так і за участю персоналу.
 2. Візія власника забезпечує швидке прийняття рішень та ясність цілей, а участь персоналу сприяє більшому огляду альтернатив та підвищує мотивацію співробітників.

 Рекомендації для МТФ щодо вибору оптимального шляху розвитку стратегії:

 1. Рекомендується поєднувати обидва підходи, залучаючи як візію власника, так і участь персоналу, для забезпечення комплексного та ефективного стратегічного планування.
 2. Важливо збалансувати швидкість прийняття рішень з рівнем залученості співробітників та уникнути переваги одного підходу над іншим.

Запрошуємо читачів до обговорення та обміну думками щодо того, як ви сприймаєте роль власника та персоналу в формуванні стратегії розвитку МТФ. Важливо вислухати різні точки зору та досвід різних компаній для покращення стратегічного планування в майбутньому.

Чекаємо на ваш коментр на  Facebook-сторінці GLOBAL AGRO FINANCE або Facebook-сторінці КЦ АСОЦІАЦІЇ ВИРОБНИКІВ МОЛОКА


Для налагодження управлінських процесів на МТФ звертайтесь до нас за допомогою: Global Agro Finance , 066 611 7948, global.agrofinance@gmail.com.

Консультаційний центр АВМ